Trong quý II, cả nước đã đầu tư xây dựng 98 dự án nhà ở xã hội; trong đó có 35 dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp và 63 dự án nhà ở cho công nhân. Só liệu do Bộ Xây dựng cung cấp.

Đồng thời, cả nước cũng đang tiếp tục triển khai 129 dự án nhà ở xã hội; trong đó có 90 dự án dành cho người thu nhập thấp, với khoảng 55.000 căn hộ, có tổng mức đầu tư khoảng 27.560 tỷ đồng (bao gồm cả một số dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội đã được UBND các tỉnh, thành phố chấp thuận).100 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng năm 2020 2
Khu nhà dành cho người thu nhập thấp ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Cùng đó là 39 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp, với khoảng 27.000 căn hộ, có tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỷ đồng. Hiện nguồn cung nhà ở xã hội, nhà giá thấp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân, trong khi đó việc triển khai các dự án còn chậm.

Một trong những nguyên nhân được Bộ Xây dựng chỉ ra là do thiếu quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại vị trí thuận lợi. Nhiều khu công nghiệp được hình thành nhưng chưa bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân. Một số địa phương cũng chưa bố trí đủ quỹ đất 20% tại các khu đô thị mới, các dự án nhà ở thương mại theo quy định dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, một số cơ chế ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội như hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án và hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương… chưa được quan tâm đúng mức.

Mặt khác, mức độ ưu đãi phụ thuộc vào điều kiện của từng địa phương nên chưa thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

Mặc dù đã có các quy định của Chính phủ (Nghị quyết 02) và Thông tư 02, 07 của Bộ Xây dựng… liên quan đến việc đơn giản hóa và rút gọn trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và dự án đầu tư cũng như thủ tục chấp thuận đầu tư, cho phép chuyển đổi cơ cấu dự án… nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện ở một số địa phương còn chậm. Do đó, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai dự án mới cũng như thực hiện việc chuyển đổi, cơ cấu lại dự án.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện rút ngắn thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển loại hình nhà ở này, kể cả các dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội và dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ thương mại để đáp ứng nguồn cung phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở mua, thuê và thuê mua.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý 100 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay