1,1 triệu ha đất nông nghiệp được phân bổ trong năm 2014 năm 2020

Kế hoạch phân bổ sử dụng đất năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk ưu tiên đầu tư kinh phí để hoàn chỉnh hệ thống bản đồ địa chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lập thủ tục nhận đất triển khai đầu tư các dự án.

1,1 triệu ha đất nông nghiệp được phân bổ trong năm 2014 năm 2020 2

Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2014 của tỉnh Đắk Lắk được Chính phủ phê duyệt gồm đất nông nghiệp trên 1,1 triệu ha; nhóm đất phi nông nghiệp hơn 112.000 ha. Theo đó, các địa phương trong tỉnh sẽ xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ; Sở Tài nguyên và môi trường phải tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất cho các doanh nghiệp đầu tư, triển khai các dự án được thuận lợi.

Để đảm bảo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và xử lý nghiêm những hành vi sai phạm luật đất đai; đồng thời, có kế hoạch thu hồi các vùng quy hoạch đô thị nhưng chưa có dự án đầu tư giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh quản lý để tổ chức khai thác quỹ đất dưới hình thức thu hồi đầu tư, tạo vốn từ quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.