Ba đối tượng được miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020

Chiều 11/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, với tỷ lệ 81.34 % đại biểu tán thành.

Hơn 77.000 người được miễn

Theo Nghị quyết, Quốc hội đồng ý sửa đổi khoản 3 Điều 1 và bổ sung khoản 4 vào Điều 1 (Nghị quyết 55) như sau: Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng, cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã.

thuế đất nông nghiệp

Ba đối tượng được miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh minh họa

Quốc hội đồng ý miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Nhà nước sẽ thu hồi đất (theo quy định của Luật Đất đai) đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp, trong thời gian chưa thu hồi đất thì diễn tích đất này phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo tính toán sơ bộ, với Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ước tính còn khoảng 5.7 tỷ đồng.

Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn là khoảng 53.5 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 93.917ha, tổng số đối tượng dự kiến được miễn là 77.136 người nộp thuế (NNT).

Trong đó, hộ gia đình, cá nhân, số thuế dự kiến được miễn là khoảng 34.3 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 67.333ha, số đối tượng dự kiến được miễn là 75.320 NNT.

Đối với tổ chức, số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn là khoảng 19.2 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 26.584ha, số đối tượng dự kiến được miễn là 1.816 NNT.

Vì sao không quy định với đất để hoang hóa?

Ngoài đa số ý kiến đại biểu đồng tình với Tờ trình của Chính phủ, một số ý kiến cho rằng, đối với cá nhân, hộ gia đình được giao đất mà không sử dụng, đem cho thuê lại hoặc để hoang hóa đều là các trường hợp vi phạm Luật Đất đai. Do đó, đề nghị cần thu hồi và xem xét giao lại cho chính các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đang đi thuê là những người có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, Luật Đất đai quy định, trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích khi được Nhà nước giao đất hoặc không sử dụng đất được giao trong thời hạn quy định thuộc các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai và bị thu hồi đất. 

Mặt khác, theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp thì hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật Đất đai, kiên quyết thu hồi đất đối với trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định.

Có ý kiến khác đề nghị cần thu hồi ngay đối với các trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất, nhưng không sử dụng để sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định của Luật Đất đai, việc thu thuế 100% đối với các trường hợp này là trái với quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lý giải, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định, tổ chức sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp; tổ chức được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

Hơn nữa, việc thu 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức nhưng không trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp là kế thừa Nghị quyết số 55/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa XII, tại kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010.

Với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai về sử dụng đất nông nghiệp như sử dụng đất không đúng mục đích được giao đất, không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn quy định thì bị thu hồi đất. 

Để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung quy định: “Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện thu hồi đất nông nghiệp do vi phạm pháp luật đất đai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai”…