Ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020

Ngày 28/4 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 20/2012/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 7/5/2012.

Đà Nẵng: Ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất | ảnh 1

Giá đất xác định tại Quyết định này được tính bằng cách lấy giá đất quy định tại các bảng giá đất do UBND thành phố quy định và công bố hàng năm nhân với hệ số điều chỉnh giá đất.

Cụ thể, hệ số 1,0 được áp dụng để xác định giá đất đối với các thửa đất có giá trị dưới 15 tỉ đồng, tính theo giá đất UBND thành phố ban hành hàng năm làm căn cứ tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Đối với thửa đất có giá trị từ 15 tỉ đồng trở lên sẽ không áp dụng hệ số này để xác định giá đất. Giá đất trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hệ số 1,1 được áp dụng để xác định giá đất thu tiền sử dụng đất cho các trường hợp cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng của hộ gia đình, cá nhân có diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng vượt hạn mức đất ở mà chưa được công nhận đất ở trong cùng thửa đất ở.

Diện tích vượt hạn mức được cấp giấy chứng nhận hoặc chuyển mục đích sử dụng đất không quá số lần hạn mức cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của UBND thành phố.

Hệ số 1,5 được áp dụng để xác định giá đất chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. Giá đất làm cơ sở tính thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất là giá đất ở được UBND thành phố quy định tại bảng giá đất hàng năm có cùng vị trí với đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Hệ số 2,5 được áp dụng để xác định giá thu tiền sử dụng đất rẻo ghép thửa cho các hộ liền kề.

Ngoài ra, trường hợp xét đến yếu tố diện tích đất, hình dạng khu đất khi áp dụng hệ số 2,5 không phù hợp với đơn giá thị trường thì Sở Tài chính báo cáo Hội đồng Thẩm định giá đất đề xuất đơn giá đất cụ thể trình UBND thành phố quyết định.

Trong các trường hợp đặc biệt, UBND thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo Hội đồng Thẩm định giá đất tính toán đề xuất giá đất mà không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên.

(Theo UBND Đà Nẵng)