Chiều ngày 8/7, trong kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2019 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.

Trước đó, Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục, công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP. Hà Nội đã được thông qua theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND thành phố.

Danh mục gồm: 308 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ với diện tích diện tích 518,58ha; 1.686 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích 5.573,52ha.

Đến ngày 30/4/2019, 1.291,69ha đã được thành phố thu hồi, đạt 42,38% kế hoạch năm 2019. Cụ thể, có 240 dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích là 764,32ha; 154 dự án Sở TN&MT thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, diện tích 527,37ha.

dự án thu hồi đất
100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành

Từ thực tế trên, 100% đại biểu có mặt tài kỳ họp tán thành thông qua Nghị quyết bổ sung 634 dự án vào Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2019.

Dựa trên thực tế đó, 100% đại biểu có mặt đã tán thành thông qua Nghị quyết bổ sung 634 dự án vào Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2019; Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019.

UBND thành phố sẽ rà soát, đánh giá tiến độ và sắp xếp thứ tự dự án theo mức độ cấp thiết. Đối với trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để làm công trình, dự án cấp bách nhưng chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.


Theo Báo Tài nguyên & Môi trường


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Bổ sung 634 dự án vào danh mục dự án thu hồi đất tại Hà Nội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay