Mới đây, Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác thuộc Trung ương về việc xử lý số tiền thu được từ việc xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

bán, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Tiền thu được từ việc bán, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước sẽ do Bộ Tài chính giữ

Theo hướng dẫn, sau khi hoàn thành việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, toàn bộ số tiền thu được sẽ được nộp vào tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính do Cục trưởng Cục Quản lý công sản làm chủ tài khoản.

Đồng thời, các đơn vị phải có văn bản thông báo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) về việc chuyển tiền vào tài khoản. Riêng tiền bán tài sản trên đất của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được sử dụng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Về việc thanh toán chi phí liên quan đến việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán), Bộ Tài chính hướng dẫn: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có cơ sở nhà, đất được phép bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất có văn bản đề nghị Sở Tài chính (nơi có cơ sở nhà, đất thực hiện bán) xác định các khoản chi phí theo quy định tại điểm 5.1.2, điểm 5.1.3 khoản 1 Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Sở Tài chính (nơi có cơ sở nhà, đất thực hiện bán) căn cứ quy định để xác định số tiền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được thanh toán có văn bản đề nghị chủ tài khoản (Cục trưởng Cục Quản lý công sản) thanh toán; đồng thời thông báo cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để báo cáo Bộ, ngành, TĐ, TCT có văn bản gửi chủ tài khoản (Cục trưởng Cục Quản lý công sản).

Chủ tài khoản là Cục trưởng Cục Quản lý công sản lập ủy nhiệm chi để cấp tiền từ tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính theo văn bản đề nghị của các đơn vị và Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán theo quy định.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Bộ Tài chính giữ số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất thuộc SHNN
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay