Bộ Tài chính sẽ tăng thu từ đất năm 2020

Bộ Tài chính cho biết vừa hoàn thiện đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2013-2020.

Trong dự thảo tờ trình Chính phủ đề án, Bộ Tài chính dự báo tổng thu ngân sách nhà nước về đất đai đạt khoảng 700.000 tỉ đồng trong giai đoạn từ năm 2011-2020, bình quân thu hằng năm đạt khoảng 70.000 tỉ đồng.

Bộ Tài chính sẽ tăng thu từ đất năm 2020 2

Để đạt được số thu như trên, trong dự thảo tờ trình đề án, Bộ Tài chính nêu rõ Nhà nước sẽ hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm cả các tập đoàn, tổng công ty nhà nước). Số tiền dự báo thu được khoảng 100.000 tỉ đồng qua việc bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch; xử lý quỹ nhà đất gắn với tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Ngoài ra, phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở phải di dời theo quy hoạch. Số tiền thu được từ việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch; bán, chuyển nhượng cơ sở cũ dự báo đạt khoảng 18.000 tỉ đồng…