Bộ Xây dựng cho ý kiến về những bất cập khi bảo trì nhà chung cư năm 2020

Việc bảo trì nhà chung cư sẽ không thể thực hiện được khi chỉ một thành viên trong Ban quản trị không đồng ý.

Bộ Xây dựng vừa cho ý kiến về những kiến nghị liên quan đến việc quản lý nhà chung cư với những bất hợp lý trong những quy định về bảo trì phần thuộc sở hữu chung.

Cử tri Tp.HCM cho ý kiến, quy định về bảo trì chung cư hiện vẫn còn những bất cập, đặc biệt là quy định Ban quản trị quyết định việc bảo trì phần thuộc sở hữu chung thì phải được sự đồng ý của tất cả thành viên Ban quản trị, trừ trường hợp có thành viên vắng mặt do bất khả kháng.

Quy định này khiến hoạt động của Ban quản trị gặp khó khăn bởi chỉ cần 1 thành viên không đồng ý thì việc bảo trì cũng không thể thực hiện được.

Các cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng sửa đổi quy định trên, tạo thuận lợi cho các Ban quản trị chung cư hoạt động.quản lý chung cư
Bộ Xây dựng sẽ ghi nhận ý kiến để tổng hợp, xem xét, sửa đổi vào thời điểm thích hợp

Trả lời cử tri, Bộ Xây dựng cho biết, Luật Nhà ở quy định Ban quản trị có trách nhiệm quản lý, sử dụng phí bảo trì đúng hạng mục, đúng mục đích, bảo trì theo kế hoạch mà hằng năm Hội nghị nhà chung cư đã thông qua. Việc sử dụng phí bảo trì phần sở hữu chung phải có thanh, quyết toán, hóa đơn tài chính theo quy định về tài chính, đồng thời phải báo cáo Hội nghị nhà chung cư. Thành viên Ban quản trị có quyết định sử dụng phí bảo trì không đúng quy định sẽ phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định.

Từ yêu cầu trên, Bộ quy định, với việc chi tiêu phí bảo trì phần sở hữu chung chung cư có nhiều chủ sở hữu phải được sự đồng ý của 100% thành viên Ban quản trị, trừ trường hợp bất khả kháng.

Quy định này nhằm đảm bảo sự nhất trí cao, đồng thuận và tăng cường trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị khi thực hiện các quyết định mà Hội nghị nhà chung cư đã thông qua.

Trước khi ra Quy chế trên, Bộ Xây dựng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức, các địa phương liên quan, trong đó có đề cập đến tỷ lệ biểu quyết khi thông qua những quyết định của Ban quản trị. Đa phần các ý kiến đều nhất trí với quy định đưa ra về tỷ lệ biểu quyết này.

Qua theo dõi, nhiều chủ đầu tư và cư dân tại các nhà chung cư đều đồng tình và ủng hộ việc thi hành Luật Nhà ở, các quy định, quy chế trên. Nếu các thành viên Ban quản trị không đi đến thống nhất theo quy định trên thì có thể tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường khi hơn 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao có đơn đề nghị.

Bộ Xây dựng cũng xin ghi nhận để tổng hợp, xem xét, sửa đổi vào thời điểm thích hợp với ý kiến đề nghị xem xét sửa đổi một số nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (Quy chế 02).