Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề xuất quy định điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản (BĐS) tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS.

Dự thảo cho thấy, chủ đầu tư dự án BĐS được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS cho chủ đầu tư khác để tiếp tục tiến hành đầu tư kinh doanh nếu bảo đảm các nguyên tắc chuyển nhượng quy định ở Điều 48, Luật Kinh doanh BĐS và đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng quy định ở Điều 49, Luật Kinh doanh BĐS.

Bộ Xây dựng đề xuất thủ tục, trình tự chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án như sau:

Về các dự án do UBND cấp tỉnh chấp thuận đầu tư (quyết định đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư), chủ đầu tư chuyển nhượng phải gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án tới UBND cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan đã được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày, cơ quan đầu mối đã được UBND cấp tỉnh uỷ quyền có trách nghĩa vụ tổ chức thẩm định theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả thẩm định đến UBND cấp tỉnh đã quyết định đồng ý chuyển nhượng. Đối với trường hợp không đủ điều kiện để chuyển nhượng, UBND cấp tỉnh phải có thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư chuyển nhượng được biết rõ lý do.

Bộ Xây dựng đề xuất thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản năm 2020 2

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã đề xuất thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS (ảnh minh họa)

Tính từ ngày có quyết định đồng ý chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày, các bên phải hoàn thiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thiện việc bàn giao phần dự án hoặc toàn bộ dự án. Theo đó, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện phần dự án hoặc dự án ngay sau khi nhận bàn giao. Chủ đầu tư chuyển nhượng có nghĩa vụ bàn giao cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hồ sơ dự án hoặc một phần dự án và có biên bản bàn giao kèm theo bảng danh mục hồ sơ. Đối với vấn đề bàn giao mốc giới đất đai của dự án ở thực địa sẽ tiến hành theo các quy định pháp luật đất đai.

Chủ đầu tư phải thông báo trước 15 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng

Theo dự thảo, trước khi thực hiện thủ tục bàn giao, chủ đầu tư chuyển nhượng bắt buộc phải thông báo bằng văn bản cho các khách hàng (nếu có), đồng thời thông báo trước 15 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng (ít nhất 3 số liên tiếp của một đài truyền hình Trung ương hoặc địa phương, một tờ báo phát hành ở địa phương và trang web (nếu có) thuộc cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh ở nơi có dự án) về vấn đề chuyển nhượng phần dự án hoặc dự án và quyền lợi của người mua.

Trong trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án BĐS là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi nhận quyết định chấp thuận cho chuyển nhượng dự án do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, chủ đầu tư chuyển nhượng thực hiện thủ tục trả lại đất cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về cho thuê đất, giao đất cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai trong thời gian 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan quản lý tài nguyên, môi trường căn cứ vào quyết định cho phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của cơ quan có thẩm quyền và hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đã được hai bên ký kết để làm thủ tục thu hồi đất từ chủ đầu tư chuyển nhượng và giao đất cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng. Đồng thời, tổ chức bàn giao mốc giới đất đai của dự án tại thực địa theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ thủ tục, trình tự chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (quyết định đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và văn bản chấp thuận đầu tư).

Cụ thể, chủ đầu tư chuyển nhượng có nghĩa vụ cùng với bên nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS lập hồ sơ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định. Tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 45 ngày, UBND cấp tỉnh có nghĩa vụ tổ chức thẩm định theo đúng quy định, lấy ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ quản lý chuyên ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ ra quyết định. Còn các nội dung khác trong việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS do Thủ tướng Chính phủ quyết định, việc đầu tư tiến hành theo trình tự giống như trình tự chuyển nhượng dự án do UBND cấp tỉnh quyết định cho phép đầu tư.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Bộ Xây dựng đề xuất thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay