Các trường hợp được kéo dài thời hạn sử dụng đất năm 2020

Ngày 15/10, đúng thời hạn hết quyền sử dụng đất 20 năm đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 1993.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2013 hướng dẫn thi hành nghị quyết của Quốc hội (QH) về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

Những trường hợp được kéo dài thời hạn sử dụng đất gồm có: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối do được giao đất, do được công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) trong hạn mức được giao đất nông nghiệp, do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho trong hạn mức nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp, do nhận thừa kế QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp này được thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003. Nghị định có hiệu lực ngay từ ngày ký 1510.