Cách xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 48/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định giá khởi điểm, chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng.

đấu giá quyền sử dụng đất
Thông tư mới quy định 6 trường hợp tính giá khởi điểm đấu giá

quyền sử dụng đất (ảnh minh họa)

Theo Thông tư này, cách tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được chia thành 6 trường hợp. Cụ thể, giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê; giá khởi điểm trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất xây dựng công trình ngầm; giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm quy định ở Điều 10, Luật Đất đai năm 2013 và tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp có tài sản gắn liền với đất quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 118, Luật Đất đai 2013.

Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu, trong quá trình triển khai nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cơ quan, cá nhân, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ để nghiên cứu và phối hợp giải quyết. Từ ngày 25/02/2015, Thông tư chính thức có hiệu lực.