Cải cách thủ tục hành chính đối với dự án có sử dụng đất tại Hà Nội năm 2020

Cải cách thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất là nội dụng của Quyết định số 4752/QĐ-UBND, thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ do UBND TP.Hà Nội ban hành.

Theo Quyết định số 4752/QĐ-UBND, giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện phụ lục của Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của UBND thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.

Đối với trường hợp đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, trong thời gian từ nay đến khi Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu 2013, việc tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố.Cải cách thủ tục hành chính đối với dự án có sử dụng đất
UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định về cải cách thủ tục hành chính đối với dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Trong hồ sơ mời thầu cần bổ sung thêm nội dung quy định đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; nội dung liên quan đến chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở đối với dự án nhà ở và chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới đối với dự án xây dựng khu đô thị mới.

Kết quả thủ tục hành chính gồm quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Nội dung quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gồm tên dự án, tên nhà đầu tư, hình thức đầu tư, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, quy mô dự án, diện tích sử dụng đất, ranh giới sử dụng đất, các tiêu chí về quy hoạch, kiến trúc, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng…

Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đầu thầu bao gồm các trường hợp sau: Dự án đã công bố đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định nhưng chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện; chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn.

Nếu đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ, nhà đầu tư có thể đề xuất dự án; dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất trên đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của mình; các trường hợp được chỉ định nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật hoặc cần thiết báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện… cũng là những trường hợp được cho thuê đất, giao đất, không cần qua đấu thầu, đấu giá.