Cần cơ chế đặc thù quản lý nhà sở hữu nhà nước năm 2020

Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Hữu Tín có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng chấp thuận cho TP được áp dụng cơ chế đặc thù trong việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/4/2013 (thay thế Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994).

Cần cơ chế đặc thù quản lý nhà sở hữu nhà nước năm 2020 2

Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước với tổng số 102.396 căn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tp.HCM, đứng thứ hai cả nước về số lượng, chỉ sau TP Hà Nội.

Theo đó, UBND các quận, huyện được giao chức năng là cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tương tự như Sở Xây dựng; UBND Tp.HCM được giao cho Sở Xây dựng và UBND quận, huyện thực hiện các quyền quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP. Ông Tín cho biết lý do TP cần có cơ chế đặc thù vì khái niệm nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hiện nay trên địa bàn không chỉ bó hẹp là nhà ở cũ, mà đã được mở rộng thêm, bao gồm cả nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở sinh viên.