Cần hoàn thành việc bồi thường các dự án duyệt trước 1/7/2014 năm 2020

Để đạt kế hoạch giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2017, UBND Tp.HCM đã yêu cầu đẩy mạnh công tác chi trả bồi thường, tái định cư các dự án được phê duyệt trước ngày 1/7/2014.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp nhà nước thành phố, UBND các quận, huyện được UBND Tp.HCM yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB, đấu thầu; khi có khối lượng nghiệm thu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thanh toán với Kho bạc nhà nước thành phố, tránh tình trạng dồn thanh toán vào cuối năm hoặc cuối quý.

Với các dự án dự kiến hoàn thành, cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục pháp lý và nghiệm thu phần đã hoàn thành. Với những dự án đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tiến hành lập, trình phê duyệt quyết toán, đồng thời thanh toán đủ vốn cho nhà thầu. Với dự án khởi công mới, cần phê duyệt và tổ chức chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán. Khi chương trình, dự án chưa được quyết định đầu tư, hoặc chưa được quyết định chủ trương đầu tư, hoặc chưa có kế hoạch bố trí vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản thì nhà thầu không được ứng trước vốn.

Các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ dự án, đồng thời có biện pháp xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng đã ký kết, không đáp ứng được yêu cầu, kiên quyết loại những nhà thầu thiếu năng lực mắc vi phạm; kiểm tra việc thực hiện quyết toán các dự án đã hoàn thành của các chủ đầu tư; rà soát việc giải ngân kế hoạch vốn, đưa ra phương án điều chuyển vốn của các dự án giải ngân thấp để ưu tiên cho những dự án hoàn thành dứt điểm trong năm, giải ngân cao.bồi thường dự án
Thành phố có kế hoạch giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2017. Ảnh: Danh Phú

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm về chế độ quyết toán dự án hoàn thành; quản lý phát triển nhà và công sở; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Sở Tài chính đôn đốc chủ đầu tư quyết toán dự án hoàn thành; hướng dẫn chủ đầu tư gỡ vướng mắc khi quyết toán; tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán.

Để khắc phục triệt để việc tạm ứng các dự án không nằm trong kế hoạch vốn hàng năm (gồm cả các dự án cấp bách), Sở KH&ĐT lập quy trình phối hợp, bố trí vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

UBND quận, huyện cần sớm hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có phương án bồi thường đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2014 mà vẫn chưa hoàn thành.

UBND các quận, huyện, các sở chuyên ngành được ủy quyền quyết định đầu tư cần đẩy nhanh việc thẩm định, phê duyệt đầu tư; cùng chủ đầu tư rà soát những vướng mắc khi thẩm định, quản lý dự án; đẩy mạnh việc kiểm tra, đôn đốc triển khai, tổ chức lập, thẩm định dự án, thiết kế dự toán xây dựng của các đơn vị, cơ quan.