Cần thống nhất khái niệm “nhà đầu tư” trong kinh doanh BĐS năm 2020

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, cần thống nhất về cách định nghĩa nhà đầu tư trong các văn bản luật hiện hành để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS).

Theo khoản 18, điều 3 dự thảo Luật Đầu tư giải thích về khái niệm nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên ở khoản 1.c, điều 7 dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) lại có quy định, với dự án sử dụng vốn khác mà pháp luật quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định lựa chọn. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư.

Thông qua khái niệm trên, HoREA nhận thấy, lần đầu tiên có một quy phạm pháp luật xác định “chủ đầu tư là nhà đầu tư”. Nội dung quy định về “lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, chủ đầu tư là nhà đầu tư”, cần được đưa vào Dự thảo Luật Đầu tư vì rất phù hợp với Luật Đầu tư để điều chỉnh các hoạt động đầu tư. 

Dự án bất động sản đang xây dựng
HoREA kiến nghị cần đồng bộ hóa khái niệm về nhà đầu tư trong các văn bản luật hiện hành. Ảnh minh họa

Theo quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở thì tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự, có năng lực pháp luật, có thể tự mình làm chủ đầu tư, hoặc ủy quyền, thuê tổ chức, cá nhân khác làm chủ đầu tư để thực hiện dự án. Đồng thời, pháp luật về nhà ở, về quy hoạch đô thị đã quy định các điều kiện để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là “chủ đầu tư”.

Việc bổ sung cách giải thích khái niệm nhà đầu tư trong Luật Đầu tư là rất cần thiết. Bởi lẽ, Luật Đầu tư sử dụng khái niệm nhà đầu tư, còn các luật chuyên ngành khác như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai lại không sử dụng khái niệm nhà đầu tư, mà sử dụng khái niệm chủ đầu tư. 

Do đây là vấn đề rất quan trọng để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, liên thông của hệ thống pháp luật, HoREA đề nghị sử dụng cụm từ “nhà đầu tư” trong Luật đầu tư theo nghĩa hoàn thiện. “Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư là chủ đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định lựa chọn. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan”.

Phương Uyên