Cấp sổ đỏ cho căn hộ trong thời gian không quá 30 ngày năm 2020

Vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho các căn hộ trong dự án phát triển nhà ở.sổ đỏ
TP. Hà Nội ban hành quy định mới về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

mua nhà ở và công trình xây dựng

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND do UBND TP. Hà Nội ban hành quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố có trách nhiệm cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở. Đồng thời, thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua công trình xây dựng, nhà ở của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.

Cấp sổ đỏ trong thời gian không quá 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bên cạnh đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phải ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do bổ sung hồ sơ cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở biết với trường hợp cần bổ sung.

Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước về công trình xây dựng, nhà ở. Cơ quan này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến.

Đối với trường hợp chủ đầu tư dự án có vi phạm pháp luật về xây dựng, đất đai, nhà ở, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thanh tra, kết luận hoặc chủ trì cùng với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện kiểm tra, kết luận và báo cáo UBND TP. Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật trước khi cấp sổ đỏ.

Để làm thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định này, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua công trình xây dựng, nhà ở trong dự án phát triển nhà ở được nộp trực tiếp hồ sơ theo quy định tại Điều 72 Khoản 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.