Cấp sổ đỏ cho chủ thể được giao đất không đúng thẩm quyền tại Hà Nội năm 2020

TP.Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho cá nhân, hộ gia đình được giao đất không đúng thẩm quyền.

Đó chính là nội dung trong Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND “Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp sổ đỏ… trên địa bàn TP.Hà Nội” UBND do UBND TP.Hà Nội ban hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu quy định về việc cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 20 của Quyết định này:

1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại điều này bao gồm các trường hợp: UBND cấp xã, hợp tác xã, thôn, người đứng đầu điểm dân cư, giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014.

Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại điều này bao gồm cả các trường hợp giao đất ngoài danh sách các hộ được giao đất ở giãn dân, ngoài diện tích giao đất ở giãn dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các trường hợp tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, được thuê đất tự chia cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên sử dụng làm nhà ở.

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp sổ đỏ đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại khoản 1 Điều 18 quy định này.

3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp sổ đỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 18 quy định này.

Việc cấp sổ đỏ cho trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014 được xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể sau khi đã thanh tra, kiểm tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.cấp sổ đỏ
TP.Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình được giao đất không đúng thẩm quyền

4. Người sử dụng đất được cấp GCN theo quy định tại khoản 1, 2, 3 điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Điều 48 Quy định này.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do UBND cấp xã, hợp tác xã, thôn giao làm nhà ở không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, nếu không phù hợp với quy hoạch khu dân cư thì được cấp sổ đỏ, chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp theo khoản 3 Điều 18 quy định này.

6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do tổ chức sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất nhưng tổ chức sử dụng đất tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và phân phối, giao, cấp đất ở đó cho cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày 1/72014 thì việc cấp sổ đỏ theo quy định sau:

a) Trường hợp đã bố trí làm nhà ở trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2014) mà khu đất đã bố trí làm nhà ở là một khuôn viên độc lập hoặc có thể tách biệt khỏi khuôn viên, có lối đi riêng, không che chắn mặt tiền, không ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan xung quanh; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế không có nhu cầu sử dụng lại thể hiện trong phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở tại địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì UBND cấp huyện xem xét cấp sổ đỏ và thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 48 quy định này.

Trường hợp đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì việc cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân được căn cứ theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp đất sử dụng có nguồn gốc do UBND thành phố giao, cho thuê thì phải được UBND thành phố cho phép trước khi cấp sổ đỏ.

b) Việc sử dụng nhà, đất không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất. Việc thu hồi nhà đất, bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân phải di dời do cơ quan, đơn vị đó thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lê Thanh Nam
(Trưởng phòng Đăng ký Thống kê Đất đai, Sở TN&MT Hà Nội)