Tại nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4/2015 vừa được ban hành, Chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về vốn cho thị trường bất động sản (BĐS) nhằm tạo điều kiện để thị trường phục hồi và phát triển.

Theo đó, Bộ Xây dựng có nhiệm vụ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xem xét tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho BĐS, đồng thời rà soát lại các chính sách về nhà ở xã hội (NOXH), tạo điều kiện cho thị trường phát triển. 

Gỡ khó về tín dụng để thị trường BĐS phục hồi

Theo nghị quyết vừa được ban hành, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách NOXH, đề xuất các giải pháp tổng thể để triển khai có hiệu quả chương trình; chỉ đạo rà soát việc thành lập, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các ban quản lý dự án, công trình xây dựng; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn cho BĐS, tạo điều kiện cho thị trường hồi phục và phát triển thực chất, lành mạnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm…

Bộ Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát tải trọng của các phương tiện. Đông thời có trách nhiệm đề xuất cơ chế hiệu quả để huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng đề án xã hội hóa việc khai thác cơ sở hạ tầng giao thông và báo cáo lên Chính phủ xem xét.

tín dụng cho thị trường BĐS
Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho thị trường BĐS

Phải giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của nhân dân

Cũng tại nghị quyết này, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phải chỉ đạo lực lượng để tập trung phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Bộ Công an có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, nắm tình hình, chủ động phối hợp và đề xuất với chính quyền các cấp giải quyết những kiến nghị của nhân dân một cách kịp thời, nhất là những kiến nghị liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư tại các địa phương, tránh tình trạng xảy ra phản ứng tự phát, gây mất an ninh trật tự; đồng thời tích cực tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ban hành ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 – 2016; tập trung tiến hành rà soát, xây dựng và ban hành kế hoạch hành động về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng bộ, cơ quan, địa phương, trong đó cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và lộ trình thực hiện nhằm cải thiện, tạo chuyển biến rõ nét đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Cho phép thí điểm cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cho các doanh nghiệp, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho lực lượng lao động dôi dư, tạo thu nhập và nâng cao trình độ cho đội ngũ thuyền viên của Việt Nam, Chính phủ đã thống nhất và cho phép thí điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc cho Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí.

Chính phủ cũng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan cần khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1/8/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo thủ tục rút gọn, trình lên Chính phủ xem xét và quyết định.

Liên quan đến việc bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Chính phủ cũng thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong giai đoạn từ 1/6/2015 đến 31/12/2016.

Trong quá trình thực hiện quản lý, nếu xuất hiện những nguyên nhân khách quan tác động đến giá sữa, cơ quan quản lý nhà nước về giá phải có trách nhiệm rà soát, xác định giá tối đa cho phù hợp.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chính phủ chỉ đạo gỡ khó về tín dụng cho thị trường bất động sản
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay