Chuyển mục đích sử dụng 66,65 ha đất trồng lúa tại Long An năm 2020

Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 424/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

chuyển mục đích sử dụng đất
Long An chuyển mục đích sử dụng 66,65 ha đất trồng lúa

sang đất phi nông nghiệp (Ảnh: Internet)

Theo Công văn số 424/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 66,65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.