Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS đã có những điều khoản quy định rất rõ về những việc doanh nghiệp phải làm khi chuyển nhượng dự án BĐS nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Khi chuyển nhượng dự án BĐS
Khi chuyển nhượng dự án BĐS, doanh nghiệp chuyển nhượng phải có nghĩa vụ thông báo

về quyền lợi của khách hàng

Dự thảo quy định trước khi làm thủ tục bàn giao dự án, doanh nghiệp chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có). Ngoài ra, doanh nghiệp phải tiến hành thông báo trước 15 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng (ít nhất là 3 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương hoặc một đài truyền hình địa phương hoặc Trung ương và trên trang web (nếu có) của cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án) về việc chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án và quyền lợi của khách hàng.

Nếu bên nhận chuyển nhượng dự án BĐS là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án, bên chuyển nhượng phải làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước và cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định này cũng quy định rất rõ trình tự thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư).

Theo đó, chủ đầu tư chuyển nhượng phải cùng với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS lập hồ sơ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh phải tổ chức thẩm định theo quy định và lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các nội dung khác trong việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS sẽ được thực hiện theo trình tự như trình tự chuyển nhượng dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.


Theo Diễn đàn doanh nghiệp


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý chuyển nhượng dự án BĐS
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay