Cơ quan nào sẽ phê duyệt quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp? năm 2020

Hỏi: Cơ quan nào sẽ thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp theo quy định hiện hành về xây dựng?

Ông Nguyễn Phúc (Hà Nội)

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014 quy định, khu/cụm công nghiệp là khu chức năng đặc thù. Vì vậy, trình tự, thủ tục và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cần tuân thủ Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về một số nội dung quy hoạch xây dựng.cụm công nghiệp
Cơ quan nào sẽ thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp?

Căn cứ Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và Điều 32, Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014, trình tự, thủ tục và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù như sau:

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền của UBND các cấp.

Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cùng cấp.

Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi mà mình quản lý.

Như vậy, với cụm công nghiệp có phạm vi ranh giới trên địa bàn một huyện, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện là cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch. Cùng với đó, trước khi phê duyệt đồ án, UBND cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.