Công tác cấp sổ đỏ đạt nhiều kết quả tích cực năm 2020

Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành thành phố, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) tại Hà Nội trong năm qua đã đạt được những kết quả tích cực.Cấp sổ đỏ
Hà Nội đã cấp sổ đỏ cho gần 1,5 triệu thửa đất, căn hộ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố”, tính đến cuối tháng 9/2016, TP. Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho gần 1,5 triệu căn hộ, thửa đất.

Trong đó, 100% các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và kê khai đăng ký đã được cấp giấy chứng nhận, đạt 90% cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất trong các khu dân cư; 78% căn hộ tại các dự án phát triển nhà ở; 65% thửa đất do các tổ chức sử dụng; 358 thửa đất do các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đồng thời, cấp được trên 723,8 ngàn giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa (tương đương 37,6%).

Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện quyết liệt trong năm 2016, 2017, vì vậy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố, các cấp, các ngành, tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu: Trước ngày 31/12/2016, sẽ hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận sau dồn điền, đổi thửa; đến trước ngày 01/7/2017, sẽ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, đảm bảo đúng quy định.

Thông báo số 428-TB/TU của Thành ủy Hà Nội nêu rõ: Mỗi cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương, phải ý thức rõ trách nhiệm, vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nếu đơn vị, địa phương nào không hoàn thành Kế hoạch cấp giấy chứng nhận được cấp có thẩm quyền giao thì cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là đồng chí bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên; phải lấy hiệu quả trong công tác cấp giấy chứng nhận là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở mỗi cơ quan, địa phương.

Cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn; xây dựng kế hoạch, phân kỳ cụ thể số lượng giấy chứng nhận cấp theo từng tháng, từng quý; đồng thời, bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, công chức làm công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận, đặc biệt là cán bộ cấp xã, cấp huyện,…