Bắt đầu từ ngày 4/5/2015, Đà Nẵng sẽ huỷ quyết định hỗ trợ lãi suất dành cho các tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng đất (SDĐ), nộp đủ tiền SDĐ trong khoảng thời gian 30 ngày sau khi ký hợp đồng.Tiền sử dụng đất
Bắt đầu từ ngày 4/5/2015, Đà Nẵng huỷ bỏ việc hỗ trợ lãi suất 10% tiền sử dụng đất

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, việc thu, nộp tiền SDĐ sẽ được tiến hành theo Quyết định số 9663/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND TP.

Những nội dung trên được đề cập đến trong Quyết định số 2343/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND Đà Nẵng – ông Huỳnh Đức Thơ ký ngày 25/4. Cụ thể, quyết định này nêu rõ về việc hủy bỏ Quyết định số 10625/QĐ-UBND ban hành ngày 21/12/2012 của UBND Đà Nẵng.

Quyết định số 2343 cũng nêu rõ, với những trường hợp đã phát hành Thông báo nộp tiền SDĐ trước thời điểm Quyết định trên đây có hiệu lực thực hiện thì sẽ được tiếp tục thi hành theo đúng các nội dung của Thông báo nộp tiền SDĐ. Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Tài chính và Sở Tư pháp triển khai việc tổng hợp để trình UBND Đà Nẵng làm cơ sở báo cáo nội dung hủy bỏ chủ trương hỗ trợ lãi suất 10% tiền SDĐ tại Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23/122011 của HĐND TP Đà Nẵng và Quyết định số 10625/QĐ-UBND.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đà Nẵng huỷ bỏ hỗ trợ lãi suất 10% tiền sử dụng đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay