Dự án trên 500 căn phải xin ý kiến khi chuyển công năng năm 2020

Những dự án xin chuyển đổi sang nhà xã hội, nếu đã nộp tiền sử dụng đất sẽ được hoàn lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải nộp.


Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định hướng dẫn thủ tục xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ từ nhà thương mại sang xã hội. Theo đó, những dự án có quy mô từ 500 căn hộ trở lên muốn chuyển đổi phải được Bộ đồng ý. Những trường hợp quy mô nhỏ hơn sẽ do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố xem xét. Với quy định này, nếu được thông qua việc chuyển đổi, chủ đầu tư sẽ nhận được quyết định trong vòng một tháng.

Văn bản cũng nêu rõ, những dự án xin chuyển đổi sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ nếu đã nộp tiền sử dụng đất sẽ được hoàn lại, hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước.