Duyệt quy hoạch sử dụng đất 3 huyện của Hà Nội đến 2020 năm 2020

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ và Đông Anh đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 – 2015).

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Xuyên gồm 17.110,43 ha tổng diện tích tự nhiên, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 58,63%; đất phi nông nghiệp chiếm 41,04%; đất đô thị 4,72%.

Trong 5 kỳ đầu, UBND huyện Phú Xuyên sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, cụ thể: năm 2011 đất nông nghiệp có diện tích 11.160,84ha; đến năm 2015 còn 10.568,80ha; đất phi nông nghiệp năm 2011 có diện tích 5.881,94ha, đến năm 2015 tăng lên 6.475,00ha.

Duyệt quy hoạch sử dụng đất 3 huyện của Hà Nội đến 2020 năm 2020 2
Ảnh minh họa

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Chương Mỹ, diện tích đất nông nghiệp chiếm 57,55% tổng diện tích đất tự nhiên (13.375,55ha), đất phi nông nghiệp chiếm 41,37% (9.614,58ha). Trong 5 kỳ đầu, UBND huyện Chương Mỹ sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, tuy nhiên diện tích tăng giảm không đáng kể.

Trước đó, ngày 10/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 – 2015) huyện Đông Anh.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đông Anh gồm 18.213,89 ha tổng diện tích tự nhiên, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 42,00%; đất phi nông nghiệp chiếm 57,82%; đất đô thị 2,51%; đất khu dân cư nông thôn chiếm 19,05, còn lại đất chưa sử dụng chiếm 0,18%. Trong số đó có 1.882,83ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp (giai đoạn 2011 – 2015: 1.039,37ha, giai đoạn 2016 – 2020: 843,46 ha).

Trong 5 kỳ đầu, UBND huyện Đông Anh sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, cụ thể: năm 2011 đất nông nghiệp có diện tích 9.187,25 ha; đến năm 2015 còn 8.473,67 ha; đất phi nông nghiệp năm 2011 có diện tích 8.681,80 ha, đến năm 2015 tăng lên 9.699,76 ha. Đất khu dân cư nông thôn tăng từ 2.245,44 ha lên 3.135,71ha.

UBND Thành phố giao UBND huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đông Anh tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đồng thời, tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.