Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của tỉnh Hà Tĩnh.


Theo đó, đến năm 2020, tỉnh này có 173.281 ha đất rừng sản xuất; 114.862 ha đất rừng phòng hộ; 56.500 ha đất trồng lúa;…. Diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh là 100.575 ha.

Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 40.224 ha, Đất ở đô thị có diện tích 1.775 ha, Đất quốc phòng có diện tích 5.000 ha, Đất khu công nghiệp có diện tích 5.125 ha, Đất nghĩa trang, nghĩa địa 4.843 ha,…

Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, chuyển mục đích sử dụng 12.231 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Duyệt quy hoạch sử dụng đất của Hà Tĩnh đến năm 2020
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay