Gần 60 dự án nhà ở thương mại xin chuyển sang NƠXH năm 2020

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, hiện đã có 57 dự án nhà ở thương mại xin chuyển sang nhà ở xã hội, với quy mô 34.837 căn, trong đó Hà Nội có 21 dự án đăng ký, quy mô 11.408 căn.

 Cùng với đó, 62 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ, từ số lượng 31.999 căn lên 40.500 căn (Hà Nội có 35 dự án đăng ký điều chỉnh tăng thêm 5.529 căn hộ).

Gần 60 dự án nhà ở thương mại xin chuyển sang NƠXH năm 2020 2

Cũng theo Bộ Xây dựng, Hà Nội đã thẩm định 40 dự án, trong đó 15 dự án chuyển đổi sang nhà ở xã hội, với tổng số 10.587 căn hộ (đã chấp thuận chủ trương 6 dự án, đang xem xét 6 dự án, không đủ điều kiện chuyển đổi 3 dự án).

Trong 25 dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ, quy mô 12.026 căn, được thẩm định, TP Hà Nội ban hành 13 quyết định cho chuyển đổi 3 dự án, điều chỉnh 10 dự án. Ngoài các dự án chuyển đổi, các địa phương đã khởi công 15 dự án nhà ở xã hội.