Hà Nội ban hành nhiều quy định mới liên quan đến GPMB năm 2020

Hôm qua (ngày 23/7), UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai các chính sách giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Luật Đất đai năm 2013.

Hà Nội ban hành nhiều quy định mới liên quan đến GPMB năm 2020 2

Ông Trương Quang Thiều, Trưởng ban Chỉ đạo GPMB thành phố cho biết, theo quy định mới, đất đủ điều kiện được cấp sổ đỏ cũng được bồi thường như đất đã cấp sổ đỏ; chi phí đầu tư trên đất cũng được bồi thường thay vì hỗ trợ; đất phi nông nghiệp đã giao sử dụng ổn định, lâu dài cũng được bồi thường như đất ở. Một số trường hợp đất lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng được bồi thường theo đất ở. Trường hợp quỹ nhà tái định cư thiếu hoặc chưa có có thể xem xét việc thanh toán bằng tiền để các hộ tự lo chỗ ở…

Liên quan đến chính sách GPMB, ngoài luật, nghị định, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND (ngày 20/6/2014) quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố do Luật Đất đai 2013 và các nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND (ngày 20/6/2014) quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư và một số nội dung liên quan đến GPMB. Về cơ bản các quy định này cụ thể hóa luật, nghị định, tránh thay đổi quá nhiều ảnh hưởng đến công tác GPMB.