Hà Nội đẩy mạnh mô hình cấp ‘sổ đỏ’ qua mạng năm 2020

Đến hết tháng 6/2017, Hà Nội phấn đấu sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

Mới đây, bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị số 9-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội phấn đấu đến hết tháng 6/2017 sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân thủ đô trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định được Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội từ Thành phố đến cơ sở đẩy mạnh.

Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả trong năm 2016 và 2017. Chỉ thị nêu rõ: “Địa phương, đơn vị nào không hoàn thành Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận được cấp có thẩm quyền giao thì cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên”.

Chỉ thị yêu cầu các cơ quan hữu quan thực hiện tốt phương châm “rõ người – rõ việc – rõ trách nhiệm – rõ quy trình – rõ hiệu quả”. Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Phân công, xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì và các cơ quan phối hợp thực hiện. Tại mỗi cơ quan, đơn vị phân công rõ cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm toàn diện, quy định trách nhiệm của các phòng, ban liên quan; xác định vị trí việc làm, quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức theo quy trình xử lý công việc.

cấp sổ đỏ qua mạng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Các cơ quan chuyên môn bố trí tối đa thời gian làm việc, các đơn vị liên quan bố trí thời gian phù hợp để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận; xây dựng kế hoạch và công khai nội dung văn bản pháp luật, thời gian làm việc cho tổ chức, nhân dân được biết và giám sát.

Quy trình xét, cấp Giấy chứng nhận, thu nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận phải đúng pháp luật, sát thực tế, dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch; không ban hành chính sách giải quyết trường hợp cá biệt.

Xây dựng mô hình tổ chức “cấp Giấy chứng nhận một cấp” thực sự tinh gọn, khoa học, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khẩn trương thực hiện đưa một số công đoạn điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận lên mạng, tiến tới thực hiện cấp Giấy chứng nhận qua mạng thông tin trên địa bàn toàn Thành phố.

Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về đất đai và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

“Xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, đồng thời, xem xét và xử lý trách nhiệm người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm”, chỉ thị của Bí thư Hà Nội nêu rõ.

Thành ủy Hà Nội cũng giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố, Ban Cán sự UBND TP, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các quận huyện những nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện, giám sát theo chuyên đề, đôn đốc, tuyên truyền, vận động,… đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, công tác quan trọng này.