Nhằm đánh giá đúng thực trạng sử dụng đất tại từng đơn vị hành chính, mới đây, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc triển khai kiểm kê đất đai cho năm 2014.

Theo kế hoạch số 171/KH-UBND, qua viện kiểm kê lần này, phải xác định đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của các phường, xã, quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP; số liệu cụ thể về diện tích các loại đất cũng như các loại đối tượng đang quản lý, sử dụng đất. Thời điểm kiểm kê được xác định đến hết ngày 31/12/2014.

kiểm kê đất đai
Hà Nội lên kế hoạch kiểm kê đất đai cho năm 2014

Trước ngày 1/6/2015, UBND cấp xã phải hoàn thành công tác kiểm kê và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện; UBND cấp huyện phải hoàn thành và nộp báo cáo hiện trạng sử dụng đất lên UBND thành phố trước ngày 15/7/2015.

UBND TP cũng yêu cầu phải kiểm kê các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai 2013. Trong đó, đất trồng lúa; đất các khu kinh tế, KCN, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao phải được đặc biệt chú trọng kiểm kê tình hình sử dụng.

Đối tượng kiểm kê là tất cả các đối tượng sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai. Bao gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ sở tông giáo, cộng đồng dân cư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Ngoài các đối tượng trên, cũng cần kiểm kê tình trạng sử dụng đất của các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, đơn vị quốc phòng, an ninh đang sử dụng đất nông, lâm nghiệp, các tổ chức kinh tế sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai. Các đối tượng này được quy định tại Điều 6 Luật Đất đai.

Thông qua kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất lần này, TP sẽ nắm được sự phân bố của các loại đất kiểm kê theo từng đơn vị hành chính các cấp.

Thông qua kết quả kiểm kê, các đơn vị hành chính cũng như TP phải phân tích, đánh giá được thực trạng, cơ cấu sử dụng các loại đất, tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua. Từ đó, đánh giá được quy trình quản lý đất đai của từng địa phương, làm rõ những hạn chế, yếu kém, tìm kiếm nguyên nhân của những hạn chế yếu kém đó, và đưa ra những đề xuất, biện pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất trong thời gian tới.

Theo kế hoạch lần này, TP đã đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức việc kiểm kê đất đai, lập bàn đồ hiện trạng sử dụng đất, từ đó sẽ khắc phục hạn chế, tồn tại của các kỳ kiểm kê trước đây.

Theo định kỳ 5 năm, đến hết ngày 31/12/2014 sẽ đến thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Sau khi tổng hợp kết quả từ các cấp địa phương, UBND TP sẽ phải hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Bộ Tài nguyên & Môi trường trước ngày 1/9/2015.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội lên kế hoạch kiểm kê đất đai
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay