Hà Nội ra quy định về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2020

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hà Nội liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

bồi thường thu hồi đất
Hà Nội ban hành quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (Ảnh: Internet)

Quy định gồm 7 chương, 46 Điều, quy định cụ thể về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn TP. Hà Nội (gồm cả các dự án giải phóng mặt bằng theo quy hoạch).

Đối tượng áp dụng (thực hiện Điều 2 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP): người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất; cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

UBND thành phố ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện quyết định phê duyệt giá cho thuê và cho thuê mua nhà tái định cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; quyết định phê duyệt giá bán nhà ở chung cư tái định cư cho từng tầng, loại nhà, theo vị trí cụ thể, đảm bảo cân đối với chính sách giá bồi thường, hỗ trợ đất ở tại nơi thu hồi đất.

Ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND thành phố.

Giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố về lĩnh vực giải phóng mặt bằng: đôn đốc UBND cấp huyện xây dựng cụ thể kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng hàng năm trên địa bàn; đôn đốc, kiểm tra, xây dựng chính sách, giải quyết các vướng mắc, tổng hợp báo cáo; kiểm tra việc thực hiện chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quy định này; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện và đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bộ phận Thường trực của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện đúng trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ và tái định cư và thực hiện đúng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã được phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2017 và thay thế các Quyết định của UBND TP. Hà Nội: số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố; số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hà Nội do các Nghị định của Chính phủ và Luật Đất đai 2013 giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.