UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Theo đó, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố. Đồng thời, phải nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo, quy định về quản lý các cơ sở nhà, đất do nhà nước sở hữu. Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu báo cáo kết quả phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại quyết định của UBND thành phố về: Phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa (nếu có); phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…nhà đất công
Hà Nội vừa có công văn về việc tăng cường quản lý, sử dụng nhà,

đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Công văn của thành phố cũng nêu rõ: Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được thành phố phê duyệt phương án xử lý nhà, đất theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ngoài báo cáo theo quy định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá hiệu quả kinh tế và xã hội thu được từ việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Từ đó, phân tích những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để UBND thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện những công việc cụ thể đến những cơ quan trên; đôn đốc, theo dõi, phân tích, tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hà Nội trước ngày 30/11/2017 về kết quả thực hiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.


Theo Báo Đầu tư Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội siết chặt quản lý trụ sở làm việc và nhà, đất công
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay