Trước đó, Thanh tra Xây dựng Hà Nội được thí điểm tổ chức 3 cấp: Thành phố, quận-huyện, phường – xã. Theo quy định mới, thanh tra xây dựng quận – huyện, phường – xã trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và biên chế thành các đội.

Hà Nội thành lập 29 đội thanh tra xây dựng quận, huyện năm 2020 2

Chiều 5/11, UBND TP Hà Nội đã công bố quyết định kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng. 

Theo đó, Thanh tra Xây dựng Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Thanh tra, điều 13-Nghị định 86/2011/NĐ-CP và điều 11-Nghị định 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có việc thanh tra việc lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng và quản lý giấy phép xây dựng; việc lựa chọn nhà thầu, cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; thanh tra các quy định về phát triển đô thị, sử dụng công trình hạ tầng, kinh doanh bất động sản… 

Bộ máy Thanh tra Xây dựng Hà Nội gồm 4 phòng, 31 đội (29 đội bố trí theo địa bàn quận, huyện, thị xã). Biên chế lực lượng gồm biên chế Thanh tra Sở Xây dựng và thanh tra xây dựng 29 quận, huyện, thị xã, 577 xã, phường, thị trấn. 

Trước đó, Thanh tra Xây dựng Hà Nội được thí điểm tổ chức 3 cấp: Thành phố, quận-huyện, phường – xã. Theo quy định mới, thanh tra xây dựng quận – huyện, phường – xã trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và biên chế thành các đội.


Theo Nhịp sống thời đại


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội thành lập 29 đội thanh tra xây dựng quận, huyện
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay