Ngày 26/2, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội triển khai thực hiện Luật đất đai năm 2013 năm 2020 2

Kế hoạch nêu rõ nội dung, thời gian thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND thành phố theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai; chấn chỉnh và hoàn thiện công tác quản lý đất đai, trong đó trọng tâm là tiếp tục công bố công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố đã được phê duyệt và hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện xong trước ngày 1-7-2014.

Các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát quy trình thủ tục và chấn chỉnh công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai…

 


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội triển khai thực hiện Luật đất đai năm 2013
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay