Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP đã qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, nhà đầu tư được góp vốn bằng bất động sản để thành lập quỹ đầu tư BĐS.

bất động sản
Nhà đầu tư được góp vốn bằng bất động sản để thành lập quỹ đầu tư BĐS

Trong đó, để tăng vốn điều lệ cho quỹ đầu tư bất động sản (BĐS) hoặc thành lập quỹ đầu tư BĐS, nhà đầu tư sẽ được góp vốn bằng BĐS. Cần 2 điều kiện để đáp ứng việc góp vốn này đó là BĐS đáp ứng các quy định tại điều lệ quỹ, phù hợp với chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ.

BĐS thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư, không phải là tài sản bảo đảm đang được thế chấp, bị phong tỏa, cầm cố, ký cược, ký quỹ hoặc trong các giao dịch tài sản đảm bảo không bị hạn chế chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu.

Hai tổ chức thẩm định giá độc lập sẽ có quyền quyết định việc BĐS được định giá để góp vào quỹ đầu tư BĐS; việc thẩm định sẽ thực hiện theo quy định pháp luật và sẽ được thực hiện trong thời gian không quá 6 tháng tính tới ngày phát hành chứng chỉ quỹ, nộp hồ sơ chào bán.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hiện thực hoá Quỹ đầu tư bất động sản
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay