UBND Tp.HCM cho biết, hiện đã bố trí 1.132/3.125 căn dành phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Số còn lại là 1.993 căn sẽ đảm bảo hoàn thành và bố trí cho các hộ dân còn lại trước ngày 30/6/2014.

Quỹ nhà còn lại theo Chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thực tế là 12.260 căn) là 9.135 căn phải đảm bảo hoàn thành toàn bộ, kể cả các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trong năm 2015.

Để đảm bảo tiến độ, UBND Thành phố đã giao giao Sở Xây dựng và Tổ Công tác khẩn trương lập ngay kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể đối với 9.135 căn hộ còn lại và báo cáo cho UBND Thành phố trong thời hạn 02 tuần.

Hoàn thành tái định cư KĐT mới Thủ Thiêm trước 30/6/2014 năm 2020 2

Cụ thể, hoàn thành lô D07 (506 căn) thuộc khu 30ha phường Bình Khánh của Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 trước ngày 31/12/2014; lô D05 (506 căn) trước ngày 31/3/2015 (kể cả hạ tầng kỹ thuật toàn khu 30 ha phường Bình Khánh).

Tại khu 38,4ha phường Bình Khánh, hoàn thành lô R4 (975 căn) của Liên danh Vietracimex – POSA.C trước ngày 30/6/2014; lô R5 (595 căn) trước ngày 30/9/2014. Hạ tầng kỹ thuật toàn khu này phải hoàn thành đồng bộ với việc bàn giao nhà trong toàn khu. Riêng đoạn đường D2 phải hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

Đối với quỹ nhà còn lại do Liên danh Vietinbank Coseco – Thuận Việt – Cofico – Trường Sơn (2.220 căn), Liên danh Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4 – Sacomreal – Thành Thành Công (1.330 căn) và Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ (3.204 căn) làm chủ đầu tư. Giao Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Tổ Công tác làm việc với các chủ đầu tư về tiến độ, thời hạn hoàn thành dự án trong năm 2015.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hoàn thành tái định cư KĐT mới Thủ Thiêm trước 30/6/2014
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay