HoREA đề xuất sửa đổi quy định về chuyển nhượng dự án năm 2020

Sửa đổi quy định về chuyển nhượng dự án là đề xuất của Hiệp hội bất động sản Tp.HCM (HoREA) trong công văn góp ý Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi).

Theo đó, HoREA đề xuất chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thay vì chỉ được chuyển nhượng nếu không có khả năng tiếp tục thực hiện dự án.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi nội dung của dự án, không làm thay đổi mục tiêu dự án, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.chuyển nhượng dự án
HoREA đề xuất sửa đổi quy định về chuyển nhượng dự án

trong Luật Kinh doanh Bất động sản.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao dự án đồng ý thông qua quyết định công nhận chủ đầu tư mới hoặc cấp lại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư cho chủ đầu tư mới. Đồng thời, chủ đầu tư mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.

Đối với điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, HoREA đề xuất bỏ điều kiện dự án đã xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, bỏ quy định chủ đầu tư chuyển nhượng đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không yêu cầu chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải ký quỹ mà chỉ cần cam kết tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh theo đúng tiến độ, nội dung dự án đã được phê duyệt.