Hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình năm 2020

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Dự thảo Thông tư Hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình. Dự thảo Thông tư hiện đang được xin ý kiến đóng góp của các bộ ngành liên quan trước khi ban hành.

Quản lý công trình theo thỏa thuận hợp đồng

Nếu muốn tiến độ công trình xây dựng đạt được hiệu quả cao thì việc quản lý thực hiện hợp đồng cần phải tổ chức thực hiện sao cho phù hợp với nội dung đã ký kết nhằm đạt được các thỏa thuận trong hợp đồng giữa nhà thầu thi công và chủ đầu tư. Nôi dung quản lý thực hiện hợp đồng được được quy định chi tiết trong Dự thảo Thông tư. Theo đó, khi ký kết hợp đồng thi công xây dựng thì các bên cần thống nhất tiến độ thực hiện hợp đồng, thời điểm bàn giao, báo cáo, công việc, công trình, hạng mục. Trong trường hợp thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải gia hạn hợp đồng và phải chịu các chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Còn nếu thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu các chi phí do lỗi của mình gây ra theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đối với chất lượng công trình xây dựng thì việc được quản lý hợp đồng theo giá trị công việc, công trình, hạng mục bàn giao phải đảm bảo chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời, nhà thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng do mình thực hiện cùng với chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Về giá và khối lượng hợp đồng thì các bên có trách nhiệm quản lý khối lượng công việc thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đối với các khối lượng phát sinh thì 2 bên phải thống nhất khối lượng cũng như chi phí phát sinh trước khi thực hiện. Với những khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng, nếu công việc đã có trong hợp đồng thì xác định theo giá trong hợp đồng. Còn đối với trường hợp công việc phát sinh không có trong hợp đồng, thì các bên căn cứ vào những quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để xác định chi phí cho các công việc phát sinh và làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng.Hợp đồng thi công công trình xây dựng

Cơ sở pháp lý khi thi công xây dựng công trình

Khi thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho môi trường xung quanh và người lao động như  chống ồn, chống bụi, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Theo đó, chủ đầu tư kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện việc bảo vệ môi trường xung quanh theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Điều chỉnh giá hợp đồng theo loại hợp đồng

Nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình, giá thực hiện hợp đồng cần phải được quy định một cách thống nhất và  rõ ràng giữa nhà thầu thi công công trình và chủ đầu tư. Dự thảo Thông tư quy định, giá hợp đồng thi công xây dựng quy định là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu nhằm thực hiện công việc theo yêu cầu về chất lượng, khối lượng, tiến độ, điều kiện tạm ứng, thanh toán hợp đồng cùng với các yêu cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thi công xây dựng. Cụ thể, giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo hợp đồng, lợi nhuận và bản quyền của nhà thầu cùng tất cả các khoản thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật. Các bên phải ghi rõ trong hợp đồng thi công xây dựng nội dung các khoản chi phí, các loại phí, thuế chưa tính trong giá hợp đồng. Theo đó, giá hợp đồng xây dựng được điều chỉnh phải phù hợp với loại hợp đồng và phải được các bên thoả thuận trong hợp đồng. Với những hợp đồng thi công xây dựng mà các bên có thỏa thuận thanh toán bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì cần phải ghi cụ thể giá hợp đồng tương ứng với từng loại tiền tệ.

Ngoài ra, việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với giá hợp đồng, loại hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Các bên khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng, không phải ký phụ lục hợp đồng, ngoại trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng. Đồng thời, các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, thời điểm thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời hạn thanh toán, điều kiện thanh toán và hồ sơ thanh toán. Với các hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài, vốn ODA, thì thời hạn thanh toán thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế. Các bên khi thỏa thuận về thời hạn thanh toán phải căn cứ vào các quy định của Điều ước quốc tế và quy trình thanh toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật để thỏa thuận trong hợp đồng cho phù hợp. Nếu nội dung thanh thanh toán bằng ngoại tệ thì các bên phải thỏa thuận về nguồn của tỷ giá và tỷ giá.