Kiến nghị rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2020

Mới đây, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nội dung rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng đối với dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP chưa có trong quy định của pháp luật và không thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM.

Cụ thể, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng đồng ý để TP.HCM được quyền chủ động trong việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hàng năm để làm cơ sở lấy ý kiến của người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho những người đồng thuận cũng như ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng cho các cơ quan, tổ chức nhà nước thực hiện công khai, minh bạch.

Đồng thời, hướng dẫn TP.HCM về nội dung cũng như trình tự thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng thống nhất trên cả nước và hướng dẫn xử lý đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được duyệt trước khi có Luật Đầu tư công.

quản lý, sử dụng đất đai
TP.HCM đề xuất 3 phương án rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ,

tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất

Cùng với đó, UBND TP.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng ủy quyền phê duyệt Khung chính sách cho tất cả các trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài (ODA) chỉ thực hiện thu hồi đất trên địa bàn TP; quyền hướng dẫn thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với tài sản công cho UBND TP.HCM.

Theo dự kiến, cơ chế, quy trình “đặc thù” rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP sẽ được xác định trong 3 khung thời gian như sau:

Thời gian tối đa là 240 ngày, kể từ ngày thông báo thu hồi đất để hoàn thành việc ban hành 5 loại quyết định trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được ban hành.

Thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được ban hành.

Thời gian tối đa là hoàn thành việc thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án: đối với trường hợp nhận được sự đồng thuận bàn giao mặt bằng 100% từ phía người dân thì sớm nhất là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất; đối với trường hợp có dưới 5 người dân phải thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất thì sớm nhất là 60 ngày và chậm nhất là 120 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất hoặc gửi tiền vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước;

Trong trường hợp có hơn 5 trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất thì sớm nhất là 120 ngày và chậm nhất là 180 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất hoặc gửi tiền vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước.

Riêng các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, cần phải tính thêm quỹ thời gian trình Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.