kiên quyết đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận nhà, đất năm 2020

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh đã ra Thông báo số 242/TB-VP về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, nộp Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định.

Theo đó, Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh chỉ đạo, các cơ quan nhà nước, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở và người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở cần phải xác định lại trách nhiệm của mình. Riêng chủ đầu tư không những có trách nhiệm dân sự với các hộ dân mà phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân.

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hà Nội quyết tâm ra tay xử lý triệt để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định

Các sở, ngành chức năng, UBND quận, huyện, thị xã… sẽ chịu trách nhiệm quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tranh chấp khiếu kiện, xử lý vi phạm theo quy định.

Vì vậy, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư dự án nâng cao trách nhiệm, khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, nộp Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định.

Sở Tài nguyên & Môi trường được UBND TP giao kiểm tra, rà soát danh sách các chủ đầu tư không nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận, đưa danh sách các đơn vị không nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận công khai lên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên & Môi trường và của UBND thành phố; các doanh nghiệp vi phạm như trên cũng bị đề xuất không được tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án phát triển nhà ở khác.

Sở Tài nguyên & Môi trường cũng có trách nhiệm chủ trì, rà soát chỉ tiêu kế hoạch và tiến độ cấp giấy chứng nhận, từ đó xem xét báo cáo tính khả thi của chỉ tiêu và đề ra các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cục Thuế TP sẽ có trách nhiệm kết hợp cùng Sở Tài nguyên & Môi trường, Kho bạc Nhà nước thành phố kiểm tra, xử lý các trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong việc nộp tiền nghĩa vụ tài chính; tìm tòi và đưa ra phương án chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở nộp thay các khoản nghĩa vụ tài chính cho người mua nhà trên cơ sở công khai, minh bạch các khoản thu; Cục Thuế cũng phải có văn bản hướng dẫn người dân việc nộp các hoá đơn thu tiền sử dụng đất, hoá đơn thu tiền mua bán nhà và các khoản nghĩa vụ tài chính khi  lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Về việc đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các trường hợp do Sở Tài nguyên & Môi trường cấp giấy chứng nhận, UBND TP  cũng cho phép Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện.

UBND TP cũng chỉ đạo: Các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận, đối với các trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện thì giải quyết ngay việc tranh cấp, khiếu kiện theo quy định của pháp luật để xét cấp giấy chứng nhận; các trường hợp nằm trong quy hoạch, hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng thì xem xét cấp giấy chứng nhận theo đúng nguồn gốc đất; các trường hợp đã có quyết định thu hồi nhưng dự án thuộc diện chậm triển khai thì thanh tra, kết luận xử lý; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện dự án, gia hạn sử dụng đất thì thu hồi quyết định thu hồi đất để xét cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân… cần phải được rà soát lại và xử lý triệt để.