Dự thảo mới về Luật đất đai năm 2013 của các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào có nhiều nét mới và rất đáng quan tâm, trong đó có việc lựa chọn chủ đầu tư sẽ chặt chẽ hơn.

Theo thông tin từ hội thảo, từ nay các chủ đầu tư sẽ được lựa chọn một cách tỉ mỉ hơn. Cụ thể, trước khi được giao đất, chủ đầu tư dự án phải được sở Tài chính đánh giá về năng lực đầu tư thông qua cáo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo giám sát tài chính hàng năm, báo cáo kiểm toán…; sở Kế hoạch – đầu tư đánh giá về điều kiện ký quỹ; sở Tài nguyên – môi trường xem xét việc chấp hành pháp luật về đất đai của chủ đầu tư trên phạm vi toàn quốc. Các điều kiện trên được thẩm định trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đồng thời với quá trình cấp chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh.Lựa chọn chủ đầu tư sẽ chặt chẽ hơn năm 2020 2
Trước khi được giao đất, sở Kế hoạch – đầu tư phải đánh giá về điều kiện ký quỹ của các chủ đầu tư

Dự thảo nghị định cũng nói khá rõ về trường hợp chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Cụ thể các địa phương chỉ cho thực hiện các dự án loại này khi địa phương không còn quỹ đất sạch để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Nếu tại địa phương có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp thì đất ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp này phải được “lấp đầy” ít nhất 60% diện tích. Ngoài ra, những dự án này phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được xét duyệt và công bố, chủ đầu tư phải đăng ký tại Sở Tài nguyên – Môi trường.

Việc lấy ý kiến của người dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng được đề cập cụ thể như cơ quan có thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tránh nhiệm phải báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của người dân.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được ít nhất 80% ý kiến của người dân đồng thuận thì mới hoàn thiện phương án trình HĐND thẩm định. Nếu không đủ tỉ lệ ý kiến đồng thuận thì phải rà soát, điều chỉnh phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho đến khi đạt được tỉ lệ đồng thuận trên. 

Nội dung của kế hoạch sử dụng đất bao gồm cả việc xác định qui mô, địa điểm đầu tư các dự án, công trình sử dụng đất do nhà nước thu hồi đất (quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng) và các dự án, công trình sản xuất kinh doanh không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất (chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất…).

Như vậy, có khá nhiều bổ sung xung quanh về dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 của UBND các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào. Theo đó, sẽ có những yêu cầu cao hơn về các chủ đầu tư, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Lựa chọn chủ đầu tư sẽ chặt chẽ hơn
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay