Một khối nhà hỏng, phá dỡ toàn bộ năm 2020

Theo quy định tại dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ do Bộ Xây dựng soạn thảo, những khu chung cư có 1 khối nhà nằm trong diện phải phá dỡ, đồng thời có cả khối bị hư hỏng nhưng chưa nằm trong diện phải phá dỡ thì toàn bộ các khối nhà này đều thuộc diện phải phá dỡ để tiến hành xây dựng lại đồng bộ theo quy hoạch.

Theo đó, tại Khoản 3, Điều 5, Chương II, dự thảo Nghị định hướng dẫn thủ tục, trình tự khi triển khai dự án phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư quy định: “Trường hợp khu chung cư có ít nhất 01 khối nhà thuộc diện phải phá dỡ theo văn bản thông báo của UBND cấp tỉnh, đồng thời có cả khối chung cư bị hư hỏng nhưng chưa thuộc diện phải phá dỡ mà khu chung cư đó đã có quy hoạch xây dựng lại toàn bộ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì tất cả các khối nhà này đều thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại đồng bộ theo quy hoạch trong kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do UBND cấp tỉnh phê duyệt”.

Cụ thể, trình tự phá dỡ, xây mới nhà chung cư cũ được tiến hành theo các bước như sau: Sở Xây dựng của các tỉnh, thành phố có nghĩa vụ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng ở địa phương để tổ chức khảo sát, điều tra tình hình thực trạng nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, nhà chung cư có dấu hiệu bị hư hỏng nặng trong phạm vi địa bàn và tiến hành kiểm định chất lượng công trình những nhà chung cư này.

Vấn đề tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư tiến hành theo quy định của pháp luật về việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng (hướng dẫn chi tiết của Bộ Xây dựng và Nghị định kèm theo).chung cư cũ
Khi cải tạo chung cư cũ, một khối hỏng sẽ phá dỡ toàn bộ nhà
(Ảnh minh họa)

Trong trường hợp nhà chung cư nằm trong diện thực sự bị hư hỏng nặng, Sở Xây dựng có trách nhiệm ban hành văn bản kết luận và báo cáo UBND tỉnh thông báo bằng văn bản tới chủ sở hữu chung cư này biết về kết quả kiểm định. Theo đó, phải công bố công khai văn bản thông báo kết luận về kết quả kiểm định trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và đăng tải tối thiểu 01 lần trên báo cơ quan ngôn luận của địa phương nơi có nhà chung cư hư hỏng.

Sau khi tiến hành kiểm định chất lượng nhà chung cư, Sở Xây dựng có nghĩa vụ lập ra kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư ở phạm vi địa bàn trình lên UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và thông báo tới khu dân cư, UBND phường, xã nơi có nhà chung cư.

Cụ thể, kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại địa phương sẽ được xác định trong kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương hoặc lập và phê duyệt riêng.

Tiếp đó, sau khi UBND tỉnh phê duyệt, công bố kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, những chủ sở hữu nhà chung cư nằm trong diện phải phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư có nghĩa vụ lựa chọn các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) tham gia góp vốn và đầu tư vốn để triển khai dự án.

Đối với trường hợp nhà chung cư hư hỏng nặng phải phá dỡ, tính từ ngày UBND tỉnh công bố công khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, sau thời gian tối đa 12 tháng, nếu các chủ sở hữu không tiến hành lựa chọn doanh nghiệp BĐS làm chủ đầu tư dự án thì UBND tỉnh có nghĩa vụ cưỡng chế phá dỡ, đồng thời trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư theo đúng hình thức quy định trong Khoản 2, Điều 113, Luật Nhà ở.

Với trường hợp nhà chung cư nguy hiểm, tính từ ngày UBND tỉnh tổ chức di dời khẩn cấp để phá dỡ, sau thời hạn tối đa 06 tháng, nếu các chủ sở hữu không tiến hành lựa chọn doanh nghiệp BĐS làm chủ đầu tư dự án thì UBND tỉnh có nghĩa vụ trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư theo đúng hình thức quy định trong Khoản 2, Điều 113, Luật Nhà ở.