Mức giá đất đô thị cao nhất tại Bình Dương là 24.57 triệu đồng/m2 năm 2020

Mức 24.57 triệu đồng/m2 là mức giá đất đô thị cao nhất tại Bình Dương được UBND tỉnh ban hành làm căn cứ tính tiền sử dụng đất.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, việc ban hành bảng giá các loại đất để sử dụng bảng giá này làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở; đồng thời, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tính thuế sử dụng đất, tính phí, lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai.

Hay cũng có thể áp dụng vào tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoặc tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai, cũng như giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước.Giá đất Bình Dương
Mức giá các loại đất trên toàn tỉnh được UBND tỉnh Bình Dương ban hành

là từ 400.000 đồng/m2 đến 24,57 triệu đồng/m2

Bên cạnh đó, đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất; đồng thời xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Theo đó, đất sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh có giá cao nhất là 400.000 đồng/m2.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn, giá cao nhất là 1,55 triệu đồng/m2.

Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn có giá cao nhất là 1,78 triệu đồng/m2, còn đất ở tại nông thôn có giá cao nhất 2,22 triệu đồng/m2,

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất dịch vụ, thương mại tại đô thị có giá cao nhất là 15,97 triệu đồng/m2, còn đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có giá cao nhất là 19,66 triệu đồng/m2, trong khi đất ở tại đô thị có giá cao nhất 24,57 triệu đồng/m2.