Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch năm 2020

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch vừa được Liên Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ban hành.

Theo đó, đối với các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản, mức thu lệ phí chứng thực sẽ được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

Trong đó, mức thu lệ phí chứng thực đối với các hợp đồng, giao dịch sau đây: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (tính trên giá trị quyền sử dụng đất); chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất (tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất); chứng thực hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn tài sản gắn liền với đất (tính trên giá trị tài sản gắn liền với đất); chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản (tính trên giá trị di sản); chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản (tính trên giá trị tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản có ghi giá trị khoản vay thấp hơn giá trị tài sản thế chấp thì tính trên giá trị khoản vay) được dự kiến từ 40.000 – 1,5 triệu đồng/trường hợp tùy giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng giao dịch.Đang tổ chức lấy ý kiến về mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
Đang tổ chức lấy ý kiến về mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

Mức thu cụ thể được 2 Bộ dự kiến như sau:


Số


TT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu


(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

40.000

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

80.000

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng

100.000

4

Từ trên 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng

200.000

5

Từ trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng

300.000

6

Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

400.000

7

Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng

500.000

8

Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng

700.000

9

Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng

900.000

10

Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

1.000.000

11

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

1.200.000

12

Trên 10 tỷ đồng

1.500.000

Bên cạnh đó, 2 bộ cũng dự kiến thu lệ phí đối với các việc chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê tài sản gắn liền với đất, thuê quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất (tính trên tổng số tiền thuê) từ 30.000 – 1 triệu đồng/trường hợp tùy theo giá trị hợp đồng, giao dịch.

Cụ thể mức thu lệ phí dự kiến như sau:


Số


TT

Giá trị hợp đồng, giao dịch


 

Mức thu


(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

30.000

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

50.000

3

Từ  trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng

80.000

4

Từ trên 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng

100.000

5

Từ trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

6

Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

300.000

7

Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng

400.000

8

Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng

500.000

9

Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng

700.000

10

Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

800.000

11

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

900.000

12

Trên 10 tỷ đồng

1.000.000

Theo dự thảo, đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá thoả thuận cao hơn mức giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính lệ phí chứng thực được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời điểm chứng thực thì giá trị tính lệ phí chứng thực được tính như sau: Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính lệ phí = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Ngoài ra, 2 Bộ cũng dự kiến thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch với mức thu từ 20.000 – 100.000 đồng/trường hợp đối với từng loại việc. Ví dụ: Chứng thực giấy uỷ quyền 20.000 đồng/trường hợp; Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, chứng thực di chúc 40.000 đồng/trường hợp; Chứng thực hợp đồng bán đấu giá bất động sản, chứng thực hợp đồng bảo lãnh 100.000 đồng/trường hợp…

Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.