Năm 2014, Phú Yên kiểm tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh cùng với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai đến các tầng lớp nhân dân trong năm 2014 này.

Theo đó, tỉnh Phú Yên đề ra giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch trong giao dịch, giao tiếp ở lĩnh vực đất đai; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước, tập trung vào các nội dung công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, việc đẩy nhanh tiến độ giao quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất.

Tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai đến các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng đến vùng sâu, vùng xa; bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

Năm 2014, Phú Yên kiểm tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất năm 2020 2

Qua công tác thanh tra năm 2013, tỉnh Phú Yên phát hiện một số địa phương chưa thực hiện đúng thời gian lập quy hoạch sử dụng đất, chậm công bố niêm yết công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; một số dự án chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để được cho thuê đất và tiến hành triển khai thực hiện dự án, chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chưa ký lại hợp đồng thuê đất khi đã hết hạn. Việc theo dõi, thống kê về đất đai ở địa phương chưa chặt chẽ, tài liệu lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai về diện tích, sai thửa đất trích lục, giao đất không đúng đối tượng…

Thanh tra tỉnh và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 877 triệu đồng và 39.289m2 đất. Ngoài ra, qua kiểm tra tại xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa), cơ quan chức năng phát hiện còn 139,5ha đất công ích chưa được xã chỉnh lý biến động hoặc chưa đưa vào quản lý, không lập hợp đồng cho thuê đất công ích đối với từng hộ gia đình. Hoặc tại huyện Đông Hòa, ủy ban nhân dân một số xã đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình từ nhiều năm nhưng chưa lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất để xây dựng công trình…

Từ năm 2010, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa ký hợp đồng với Công ty khảo sát thiết kế miền Trung thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai hơn 841 triệu đồng. Tuy nhiên, trong hợp đồng không quy định thời gian hoàn thành nhưng đã cho tạm ứng hơn 99 triệu đồng và khi công ty này không thực hiện hợp đồng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa đã không đề nghị giải pháp xử lý.