Người mua NOXH không được chuyển nhượng trong thời hạn ít nhất 5 năm năm 2020

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định rõ về việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội (NOXH).

Theo Nghị định, NOXH phải được bán, thuê mua, cho thuê theo đúng điều kiện và đối tượng quy định tại Điều 49, Điều 51 của Luật Nhà ở; Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được giải quyết hỗ trợ NOXH một lần theo quy định tại Điều 52 của Luật Nhà ở. Việc cho thuê, bán, cho thuê mua NOXH được đầu tư bằng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Cụ thể, người thuê NOXH không được chuyển nhượng hoặc cho thuê lại nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian thuê nhà theo hợp đồng đã ký với bên cho thuê. Người thuê mua, mua NOXH không được phép thế chấp (ngoại trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua hoặc thuê mua chính căn hộ đó), đồng thời không được chuyển nhượng nhà ờ dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm, tính từ thời điểm trả hết tiền thuê mua, mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán hoặc bên cho thuê mua. Người thuê mua, mua NOXH chỉ được phép thế chấp, bán lại hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội
Người thuê mua, mua NOXH không được phép thế chấp và chuyển nhượng

nhà ờ dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm

Tính từ thời điểm người thuê mua, mua NOXH được phép bán NOXH cho các đối tượng có nhu cầu thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà ờ theo quy định của pháp luật. Theo đó, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; nếu như bán NOXH thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất được tính theo giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán nhà ở.

Với các dự án NOXH chỉ để cho thuê thì chủ đầu tư chỉ được bán sau thời gian tối thiểu là 10 năm tính từ khi hoàn thành bàn giao để cho thuê, chỉ được bán cho các đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở với giá bán tối đa bằng giá bán NOXH cùng loại tại cùng địa điểm.

Đối với trường hợp thuê mua, mua NOXH riêng lẻ do cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng thì việc chuyển quyền sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

Nghị định cũng giao UBND cấp tỉnh, dựa theo quy định của Nghị định này và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ban hành, quy định cụ thể việc xét duyệt và thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng có nhu cầu thuê, mua, thuê mua NOXH trên phạm vi địa bàn, nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa phương.

Ngoài ra, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ban hành quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện được thuê, mua, thuê mua NOXH đối với các dự án nhà ờ xã hội do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng bằng văn bản.