Người nợ tiền sử dụng đất được giảm 40% lãi suất năm 2020

UBND Đà Nẵng vừa đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các cá nhân, hộ gia đình, được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn trước ngày 01/3/2011.

Cụ thể, nếu trả nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 25/4/2014 đến ngày 30/6/2014 được hỗ trợ lãi suất với mức giảm bằng 40% tổng số tiền lãi phát sinh. Nếu trả nợ từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014 được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 35% tổng số tiền lãi phát sinh.

Người nợ tiền sử dụng đất được giảm 40% lãi suất năm 2020 2

Chính sách này được áp dụng đối với trường hợp trả hết nợ và trả nợ một phần tiền sử dụng đất. Trường hợp trả nợ một phần thì số tiền giảm để khuyến khích trả nợ sớm được tính theo tỷ lệ trên cơ sở số tiền thực trả và số tiền nợ đến thời điểm thanh toán.