Nhà, đất Nhà nước thuộc diện phục vụ đối ngoại cần một cơ chế quản lý năm 2020

Trước những bất cập trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước, mới đây Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định nhằm “gỡ” những bất cập này.

Dưới nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước, quyết điịnh đã đưa ra những quy định về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại. Theo đó, việc quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại phải được thực hiện công khai, minh bạch, xử lý nghiêm theo pháp luật những hành vi vi phạm trong việc này.

tiền thuê đất đối với nhà, đất phục vụ đối ngoại

Sẽ miễn tiền thuê đất đối với diện tích nhà, đất đối với đơn vị được giao trực tiếp

quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại

Về việc tính giá trị của nhà, đất phục vụ đối ngoại thì giá thuê, mua được xác định theo giá thị trường; việc tính giá cũng đảm bảo bù đắp chi phí, có tích lũy để gây quỹ bảo tồn và phát triển nhà, đất phục vụ đối ngoại; một số trường hợp được Nhà nước cho phép miễn hoặc áp dụng giá thuê thấp hơn thị trường nhằm bảo đảm quan hệ đối ngoại của Nhà nước.

Việc quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại được sử dụng theo các hình thức hỗ tương và giao sử dụng nhà, đất thì Nhà nước không thu tiền thuê nhà, đất.

Cụ thể, sử dụng nhà, đất hỗ tương là việc sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại này sẽ tuân theo quy định tại Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa 2 nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài theo hình thức nước này cấp nhà, đất cho Cơ quan Đại diện Ngoại giao của nước kia làm trụ sở, nhà ở trên lãnh thổ nước kia sử dụng và được miễn tiền thuê.

Quyết định cũng nêu rõ về quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại sử dụng để cho thuê. Theo đó, đối với nhà, đất phục vụ đối ngoại cho các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao hay văn phòng nước ngoài thuê theo nhiệm vụ Nhà nước giao theo quyết định của các cấp có thẩm quyền thì giá cho thuê nhà, đất phải được thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền sao cho đảm bảo lợi ích của Nhà nước theo nguyên tắc có đi có lại giữa hai nước.

Ngoài ra. sẽ miễn tiền thuê đất đối với diện tích nhà, đất đối với đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại.

Với những tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê không thuộc nhiệm vụ Nhà nước giao thì đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối rượng này phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đề ra.

Việc cho thuê nhà, đất cho các đối tượng này sẽ thực hiện theo phương thức chỉ định; giá cho thuê phải đảm bảo tương thích với giá thị trường tại thời điểm thuê.