Nhà nước hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và vốn cho hộ nghèo năm 2020

Theo Quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tự cân đối quỹ đất và ngân sách để quyết định giao đất ở cho hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách…

Nhà nước hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và vốn cho hộ nghèo năm 2020 2

Liên bộ Ủy ban Dân tộc-Tài chính-Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Theo đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tự cân đối quỹ đất và ngân sách để quyết định giao đất ở cho hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách.

Đồng thời, UBND cấp tỉnh quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật đất đai để làm cơ sở xác định hộ gia đình chưa đủ đất sản xuất. Mức hỗ trợ từ ngân sách T.Ư và vay vốn từ Ngân hàng CSXH cho mỗi hộ chưa có đất sản xuất tối đa 30 triệu đồng/hộ.