Những quy định mới về điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS năm 2020

Theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS) được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS khi đáp ứng những điều kiện về dự án muốn chuyển nhượng, chủ đầu tư chuyển nhượng dự án và chủ đầu tư nhận chuyển nhượng.

Cụ thể, chủ đầu tư dự án BĐS được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS (gọi tắt là dự án) cho chủ đầu tư khác để đầu tư tiếp khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần phải lưu ý rằng, không phải tất cả các dự án đều được phép chuyển nhượng mà việc chuyển nhượng dự án chỉ được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để dự án được chuyển nhượng: Dự án phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch tổng mặt bằng hoặc quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt;

Phần dự án, dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng. Với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo đúng tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

Dự án chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để thực hiện quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc để bảo đảm thi hành án;

Dự án không có quyết định thu hồi đất, thu hồi dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; nếu có vi phạm trong quá trình thực hiện dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt đó.chuyển nhượng dự án
Chủ đầu tư muốn chuyển nhượng dự án BĐS phải đáp ứng các điều kiện

theo quy định của pháp luật (ảnh minh họa)

Điều kiện đối với các chủ đầu tư: Chủ đầu tư chuyển nhượng phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với một phần hoặc toàn bộ dự án chuyển nhượng.

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện sau: Là doanh nghiệp kinh doanh BĐS, phải có đủ năng lực tài chính và cam kết sẽ tiếp tục việc thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh theo các đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và nội dung dự án. Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng phải bảo đảm các nguyên tắc sau: Không làm thay đổi nội dung của dự án; Không làm thay đổi mục tiêu của dự án; Đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan và khách hàng.

Cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thuộc là Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND cấp tỉnh. Cụ thể như sau: Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng ý cho chuyển nhượng dự án đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư; UBND cấp tỉnh quyết định đồng ý cho chuyển nhượng dự án đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.

Khi được nhận chuyển nhượng dự án, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng sẽ có các quyền lợi sau: Được đăng ký biến động vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc được cấp Giấy chứng nhận; Không phải làm lại quy hoạch xây dựng, hồ sơ dự án và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có sự thay đổi về nội dung đồng ý quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư của dự án.

Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi có quyết định đồng ý cho chuyển nhượng dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng thực hiện thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, giao đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Công ty Luật PLF